Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Φωτογράφοι της αντίστασης - ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


Ο Νίκος Στουρ­νά­ρας, λό­γω του πα­τέ­ρα του,
λο­γα­ρια­ζό­ταν στο Βό­λο, ο πα­λαιό­τε­ρος φω­το­γρά­φος.
Συγ­χρό­νως, μα­ζί με τον Ζη­μέ­ρη, 
δια­τη­ρού­σε ε­κεί­νη την ε­πο­χή,
το πιο γνω­στό και ε­ξε­λιγ­μέ­νο φω­το­γρα­φείο στη πό­λη.
Έχουμε φωτογραφίες μόνο από το έργο του,
πολλές από τις οποίες είναι επιχρωματισμένες.

 
Με αυ­τά τα δύο προ­σό­ντα και έ­να τρί­το,
αυ­τό του ε­ξαι­ρε­τι­κού φω­το­γρά­φου,
κα­τόρ­θω­σε να κερ­δί­σει την ε­μπι­στο­σύ­νη των κα­το­χι­κών αρ­χών.
Έφτα­σε στο ση­μείο να του α­να­θέ­τουν προς εμ­φά­νι­ση
φιλμ στρα­τιω­τι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου.
Έτσι, στη διάρ­κεια της ε­πε­ξερ­γα­σίας,
κρα­τού­σε ο­ρι­σμέ­να α­ντί­γρα­φα, που πα­ρου­σία­ζαν εν­δια­φέ­ρον.
Και α­φού έ­μπι­στος, ε­ξα­σφά­λι­σε κά­ποια στιγ­μή και γρα­πτή ά­δεια
ό­τι, "ερ­γά­ζε­ται ως φω­το­γρά­φος
για λο­γα­ρια­σμό της γερ­μα­νι­κής Βέρ­μα­χτ".
Εί­χε, δη­λα­δή, πλή­ρη ε­λευ­θε­ρία κι­νή­σεων.


Φρό­ντι­σε λοι­πόν,
να δώ­σει σε έ­ναν α­μύη­το στη φω­το­γρα­φία Ε­ΛΑ­Σί­τη,
ό­ταν ε­κεί­νος έ­φυ­γε στο βου­νό τα ε­ξής:
Δύο φω­το­γρα­φι­κές μη­χα­νές,
πολ­λές γρα­πτές τε­χνι­κές συμ­βου­λές
και αρ­κε­τά φιλ­μ,
ώ­στε να α­πο­τυ­πώ­σει γε­γο­νό­τα και πρό­σω­πα
της α­ντάρ­τι­κης ζωής στο Πήλιο.
Με αυ­τόν τον τρό­πο ο Στουρ­νά­ρας
ε­ξα­σφά­λι­σε εκ των έ­σω,
ει­κό­νες α­πό τη στρα­τιω­τι­κή δρά­ση του Ε­ΛΑΣ, στο Πή­λιο.
Πέ­ραν αυ­τού, Νοέμ­βρη του 1943,
ό­ταν το α­ντάρ­τι­κο βρι­σκό­ταν στον υ­ψη­λό­τε­ρο βαθ­μό α­νά­πτυ­ξης,
 α­νέ­βη­κε και ί­διος προς φω­το­γρά­φη­ση.