Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Φωτογράφοι της αντίσταση - ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣΟ άντρας στην φωτογραφία αυτή συνήθως ήταν πίσω από τον φακό.
Ονομάζεται Κώστας Μπαλάφας και αναγνωρίζεται σήμερα
σαν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες φωτογράφους 
                                                          του 20ου αιώνα.
Τα φωτογραφικά του όπλα ελάχιστα,
 μια μικρή φωτογραφική μηχανή και μερικά κουτιά φιλμ,
που εξαγόρασε με λίγο καλαμποκάλευρο
από τα συντρίμμια ενός Ιταλικού αεροπλάνου,
κοντά στα Γιάννενα στις αρχές του πολέμου.
Φωτογράφιζε ακόμη και την ώρα της μάχης, στα χαρακώματα,
όντας παράτολμος αλλά και επινοητικός,
έχοντας επίγνωση της μεγάλης αποστολής του,
εγγράφοντας με το έργο του υποθήκες εθνικής,
κοινωνικής αυτογνωσίας για τις γενιές του μέλλοντος.

Φωτογράφοι της αντίστασης - ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


Ο Νίκος Στουρ­νά­ρας, λό­γω του πα­τέ­ρα του,
λο­γα­ρια­ζό­ταν στο Βό­λο, ο πα­λαιό­τε­ρος φω­το­γρά­φος.
Συγ­χρό­νως, μα­ζί με τον Ζη­μέ­ρη, 
δια­τη­ρού­σε ε­κεί­νη την ε­πο­χή,
το πιο γνω­στό και ε­ξε­λιγ­μέ­νο φω­το­γρα­φείο στη πό­λη.
Έχουμε φωτογραφίες μόνο από το έργο του,
πολλές από τις οποίες είναι επιχρωματισμένες.

 
Με αυ­τά τα δύο προ­σό­ντα και έ­να τρί­το,
αυ­τό του ε­ξαι­ρε­τι­κού φω­το­γρά­φου,
κα­τόρ­θω­σε να κερ­δί­σει την ε­μπι­στο­σύ­νη των κα­το­χι­κών αρ­χών.
Έφτα­σε στο ση­μείο να του α­να­θέ­τουν προς εμ­φά­νι­ση
φιλμ στρα­τιω­τι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου.
Έτσι, στη διάρ­κεια της ε­πε­ξερ­γα­σίας,
κρα­τού­σε ο­ρι­σμέ­να α­ντί­γρα­φα, που πα­ρου­σία­ζαν εν­δια­φέ­ρον.
Και α­φού έ­μπι­στος, ε­ξα­σφά­λι­σε κά­ποια στιγ­μή και γρα­πτή ά­δεια
ό­τι, "ερ­γά­ζε­ται ως φω­το­γρά­φος
για λο­γα­ρια­σμό της γερ­μα­νι­κής Βέρ­μα­χτ".
Εί­χε, δη­λα­δή, πλή­ρη ε­λευ­θε­ρία κι­νή­σεων.


Φρό­ντι­σε λοι­πόν,
να δώ­σει σε έ­ναν α­μύη­το στη φω­το­γρα­φία Ε­ΛΑ­Σί­τη,
ό­ταν ε­κεί­νος έ­φυ­γε στο βου­νό τα ε­ξής:
Δύο φω­το­γρα­φι­κές μη­χα­νές,
πολ­λές γρα­πτές τε­χνι­κές συμ­βου­λές
και αρ­κε­τά φιλ­μ,
ώ­στε να α­πο­τυ­πώ­σει γε­γο­νό­τα και πρό­σω­πα
της α­ντάρ­τι­κης ζωής στο Πήλιο.
Με αυ­τόν τον τρό­πο ο Στουρ­νά­ρας
ε­ξα­σφά­λι­σε εκ των έ­σω,
ει­κό­νες α­πό τη στρα­τιω­τι­κή δρά­ση του Ε­ΛΑΣ, στο Πή­λιο.
Πέ­ραν αυ­τού, Νοέμ­βρη του 1943,
ό­ταν το α­ντάρ­τι­κο βρι­σκό­ταν στον υ­ψη­λό­τε­ρο βαθ­μό α­νά­πτυ­ξης,
 α­νέ­βη­κε και ί­διος προς φω­το­γρά­φη­ση.

Φωτογράφοι της αντίσταση - ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛETΖΗΣΟ Σπύρος Μελετζής ήταν Έλληνας φωτογράφος,
γεννημένος στην Ίμβρο.
Θεωρείται ο κατ' εξοχήν φωτογράφος
της Εθνικής Αντίστασης 1940-1944.
Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, 
 ο φακός του κατέγραψε την Αντίσταση του ελληνικού λαού.
 Θυμάται ο ίδιος:
« Εγώ ήμουν ένας καλλιτέχνης φωτογράφος


που τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει
ότι θα “έγραφα” με το φακό μου ιστορία.
«Νομίζω ότι ο Τιτάνιος αγώνας
που έκανε ο Ελληνικός λαός  για τη λευτεριά του,
βρήκε ανταπόκριση από το φακό μου.
Γράφαμε ο καθένας με τον τρόπο του, 
 μια ιστορία συγκλονιστική του καιρού μας…»